Regulamin korzystania z obiadów

Regulamin korzystania z obiadów
w Publicznym Punkcie Przedszkolnym „Bajkowe przedszkole” w Leokadiowie


1. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z 2 posiłków: II śniadania i obiadu.
2. Śniadanie i obiad zapewniają rodzice dziecka i dostarczają do przedszkola w atestowanych pojemnikach.
3. Rodzic może zamówić obiad w przedszkolu. (Karta zgłoszenia dziecka na obiady - załącznik nr 1)
4. Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci w przedszkolu zapewni firma cateringowa, a menu wywieszone będzie na tablicy informacyjnej w Punkcie Przedszkolnym.
5. Jest możliwość zamówienia obiadu dwudaniowego bądź oddzielnie I lub II danie.
6. Posiłek dostarczany jest w pojemnikach jednorazowych w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
7. Cenę obiadu uzgadnia dyrektor z firmą cateringową i podaje do wiadomości rodzicom (zgodnie z umową).
8. Dziecko może mieć refundowane obiady przez GOPS (MOPS, inną instytucje) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyznanie pomocy (rodzic/prawny opiekun ubiega się osobiście o pomoc w w/w instytucjach).
9. Obiady są zamawiane do 8.10 każdego dnia. Do tej godziny rodzice winni poinformować wychowawcę o nieobecności dziecka, późniejszej obecności, zamówieniu lub rezygnacji z obiadu.
10. W przypadku niedotrzymania terminu ustalonego w pkt. 9 rodzic ponosi koszty obiadu.
11. Zasady odpłatności za obiady ustala dyrektor placówki:
- miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać gotówkowo do wychowawcy
w dniach od 1 do 4 każdego miesiąca, w wyznaczonych godzinach;
- nieprzestrzeganie terminu płatności będzie wiązało się z koniecznością zapłaty odsetek od należnej kwoty;
- stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość zamówionych obiadów w punkcie przedszkolnym.
Przedszkolowo.pl logo