Projekt organizacji wychowania przedszkolnego

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym
„Bajkowe Przedszkole” w Leokadiowie

Tekst ujednolicony
na dzień 1 marca 2017 r.

ROZDZIAŁ I
Podstawa prawna
Bajkowe Przedszkole zwane dalej „przedszkolem” lub „punktem przedszkolnym” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. nr 161, poz. 1080, z późn. Zm.)
3. Niniejszego dokumentu.

ROZDZIAŁ II
Informacje ogólne
1. Nazwa placówki: Publiczny Punkt Przedszkolny „Bajkowe Przedszkole”.
2. Ustalona nazwa używana przez Punkt przedszkolny brzmi: Bajkowe Przedszkole
3. Miejsce prowadzenia Punktu:
Pomieszczenia nr 1 i 3 w budynku Szkoły Podstawowej w Leokadiowie
Leokadiów 40
24-100 Puławy
4. Osobą prowadzącą punkt przedszkolny jest: Ewa Kramek
Dyrektorem punktu przedszkolnego jest: Ewa Kramek
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.

ROZDZIAŁ III
Organizacja punktu przedszkolnego
§1.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem przedszkola jest:
a. wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
b. sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz niepełnosprawności,
c. współpracę z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowywaniu do kolejnych etapów kształcenia.
2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez punkt przedszkolny w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
a) zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu;
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c) stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi;
e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć;
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych,
i) rozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia również niepełnosprawnego, w którym mieści się zarówno diagnoza specjalistyczna, dokonywana przez placówki do tego upoważnione, jak i rozpoznanie pedagogiczne w przedszkolu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych danego dziecka,
j) wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co oznacza określenie odpowiednich metod i form pracy przynoszących oczekiwane efekty.
3. Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich wykonania ustalany jest
w planach pracy na poszczególne miesiące.
4. W ramach realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych i pomocy społecznej punkt przedszkolny organizuje lub współorganizuje m. in. wycieczki, uroczystości w przedszkolu i środowisku, konkursy, przedstawienia, teatrzyki, występy cyrku, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. Zapewnia również obcowanie ze sztuką, pracę z książką poprzez udział w konkursach, wystawach, spektaklach teatralnych, filmowych i projektach edukacyjnych.

§2.
1. Punkt przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do 31 sierpnia.

Dzienny wymiar godzin zajęć w przedszkolu
1. Dzienny wymiar godzin pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 5 godzin (t.j. od 8.00 do
13.00) z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ prowadzący oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dzienny wymiar godzin pracy może ulec zwiększeniu a godzina rozpoczynania zajęć może ulec zmianie w zależności od potrzeb i oczekiwań rodziców.
3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w zakresie podstawy programowej, której czas realizacji wynosi 5 godzin dziennie.
4. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.
5. Podręcznik obowiązujący to: seria „Razem w przedszkolu” wyd. Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
6. Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

§3.
Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola
1. Warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”.
2. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dziecko które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola pod warunkiem opanowania treningu czystości.
3. Sprawdzenie, czy dziecko młodsze niż 3-letnie może zostać przyjęte odbywa się w trakcie dnia adaptacyjnego.
4. Liczba miejsc w przedszkolu ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i
sanitarnymi, i wynosi 22 osoby.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor przedszkola
1) Uwzględnienia kryteria:
a) W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Puławy.
b) W przypadku większej liczby kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria określone w „ustawie rekrutacyjnej”:
dzieci z rodzin wielodzietnych,
dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin, w których występuje niepełnosprawność jednego lub dwojga rodziców lub niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
dzieci rodziców samotnie je wychowujących,
dzieci objęte pieczą zastępczą.
c) Kandydaci zamieszkali poza Gminą Puławy mogą zostać przyjęci jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca.
d) Dzieci już objęte wychowaniem przedszkolnym nie będą podlegały rekrutacji,
co oznacza, że ich rodzice składać będą jedynie deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
2) Podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.
3) Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
6. Dyrektor przedszkola, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
7. W przypadku wolnych miejsc nabór do przedszkola trwa cały rok wg zasady ogólnej dostępności.
8. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują
z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§4.
Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

1. Wychowankowie mają prawo do:
1) Prawidłowego zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo
– dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
2) Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak
i rówieśników;
3) Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych;
4) Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie;
5) Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach;

2. Obowiązki wychowanków
Wychowankowie mają obowiązek:
1) Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
2) Aktywnego udziału w zajęciach;
3) Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się;
4) Przestrzegania czystości, higieny i bezpieczeństwa;
5) Zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce;
6) Przestrzeganie zasad grupy ustalonych wspólnie z nauczycielem.
3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

4. Przypadki w których dyrektor ma prawo skreślić dziecko z przedszkola
Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków:
1) Na pisemny wniosek rodziców, bądź opiekunów prawnych, przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2) W przypadku, gdy dalszy pobyt dziecka w placówce zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały inne możliwości oddziaływań wychowawczych.
3) Gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż miesiąc bez usprawiedliwienia.
4) Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
5. Rodzic może odwołać się od decyzji dyrektora w terminie 7 dni od wydania decyzji
o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§5.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
7. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym, jego zadania pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor punktu zlecił to zadanie.
8. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
9. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.
10. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
11. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
12. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów
i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W przedszkolu nie podawane są dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.
13. Wychowankowie są obowiązkowo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z Dyrektorem przedszkola.
14. Nauczyciel może być wspierany w swojej pracy przez drugiego nauczyciela lub osobę do pomocy, a także przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, rodziców oraz rodziny dzieci uczęszczających do Puntu Przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”.
15. Obowiązkiem nauczyciela i innych osób jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego.
16. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.
17. Dzieci mogą wyjść poza teren placówki po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów zgody wyjścia poza teren placówki. Jednorazowa zgoda na początku roku obowiązuje wyjścia w miejscowości Leokadiów, natomiast każdorazowo rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wyjście poza miejscowość Leokadiów.

§6.
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) przez rodziców. Pisemne upoważnienie.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci
w  ustalonych godzinach.
4. Nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko w momencie przekazania go przez rodzica w sali zajęć (niedopuszczalne jest zostawianie dziecka w szatni czy przed budynkiem przedszkola).
5. Rodzice są zobowiązani do informowania nauczycieli o przyczynach nieobecności dziecka w placówce.
6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka.
7. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających.  Przedszkole  może  odmówić  wydania  dziecka  w takim przypadku.

§7.
Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1. W czasie przekraczającym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
• dla dzieci 3- 4 letnich: 15-20 min.
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia dodatkowe
1) Zajęcia w ramach 5-godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu są bezpłatne.
2) Za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający 5 -cio godzinny bezpłatny czas odpłatność ponoszą rodzice. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi nie więcej niż wysokość opłat ustalonych przez Radę Gminy Puławy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1. Ustawy o systemie oświaty, na dany rok szkolny.
3) Dziecko może korzystać z obiadów dostarczonych przez firmę cateringową. Korzystanie z obiadu (I danie, II danie, obiad pełny) jest odpłatne. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor Przedszkola.

§8.
Okres pracy przedszkola i terminarz przerw
1. Przedszkole jest otwarte cały rok z wyłączeniem:
1) dni ustawowo wolnych od pracy
2) przerw świątecznych i ferii zimowych w terminach zgodnych z organizacją roku szkolnego MEN.
2. Warunkiem organizacji opieki w miesiącu lipcu i sierpniu oraz w ferie zimowe
i świąteczne jest deklaracja rodziców o obecności dzieci na zajęciach.
3. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez dyrektora przedszkola do dnia 20-go grudnia roku poprzedzającego i są zamieszczane na tablicy ogłoszeń przedszkola.
4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.
5. O wszystkich przerwach rodzice są informowani co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.
6. Podczas przerw rodzice zapewniają wychowankom opiekę we własnym zakresie.

§9.
Nauczyciele
1. W punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) Współdziałanie z rodzicami (prawnym opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju:
a) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych danego dziecka,
b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenie ich w życie punktu przedszkolnego.
2) Zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość;
b) stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
c) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych;
d) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno – sportowym.
3) Obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:
a) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
4) Przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości
do podjęcia nauki w szkole.
5) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu
w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi przez cały czas pobytu dzieci w placówce, jak również w trakcie wycieczek i spacerów poza teren placówki. W trakcie zajęć dodatkowych opiekę przejmują osoby prowadzące zajęcia dodatkowe;
b) dbanie o estetykę pomieszczeń.
6) Współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno
– pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
7) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) wpisanie w dzienniku zajęć punktu nazwisk i imion dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwisk i imion rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych;
b) potwierdzenie podpisem w dzienniku zajęć punktu przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w danym dniu;
c) gromadzenie kart obserwacji dzieci i działalności dydaktyczno - wychowawczo
– opiekuńczej.
8) Realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących.

4. Prawa nauczycieli
Nauczyciele mają prawo do:
1) Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci;
2) Wolności własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
3) Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, kart pracy i swobody wyboru metod realizacji programu;
4) Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5) Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
6) Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

5. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.
6. Przedszkolem zarządza dyrektor.
7. W przypadku nieobecności w placówce dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez
niego, nauczyciel przedszkola.
8. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie oraz inne osoby pracujące w punkcie zobowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§10.
Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do:
1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń.
2. Uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
3. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,
4. Wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi punktu wniosków
z obserwacji pracy punktu przedszkolnego.
5. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania na sprawy przedszkola.

Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
1. Przestrzegania niniejszego „Projektu organizacji wychowania przedszkolnego”.
2. Respektowania ustaleń Dyrektora placówki.
3. Poszanowania godności dziecka.
4. Wzmacnianie wysiłków przedszkola skierowany na wszechstronny rozwój każdego wychowanka.
5. Informowanie nauczycieli i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ
na zachowanie i postępy.
6. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
7. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
8. Angażowania się jako partner w działania przedszkola.
9. Przygotowywanie dziecku posiłków (II śniadanie, obiad).
10. Zakup wyprawki przedszkolaka
11. Udział w spotkaniach z nauczycielami.
12. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

13. Formy współpracy Punktu przedszkolnego z rodzicami:
1) Zebrania grupowe.
2) Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem lub Dyrektorem punktu.
3) Konsultacje i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
4) Zajęcia otwarte.
5) Uroczystości z czynnym udziałem rodziców.
6) Udział, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
a) Spotkania kadry pedagogicznej z rodzicami odbywają się dwa razy do roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
14. Rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione uczestniczących
w zajęciach prowadzonych w punkcie zobowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§11.
Finansowanie
Działalność punktu przedszkolnego finansowana jest przez:
a) dotację z budżetu gminy,
b) wpłaty rodziców,
c) wpłaty Organu prowadzącego,
d) darowizny,
e) środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, krajowych i innych.

§12.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
2. Niniejszy dokument jest udostępniany każdemu zainteresowanemu przez nauczyciela,
a także zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej w punkcie przedszkolnym.
3. Dyrektor przedszkola może dokonać zmian w niniejszym dokumencie w związku
z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów oświatowych.
4. Punkt przedszkolny  prowadzi   i   przechowuje   dokumentację   zgodnie   z   odrębnymi przepisami.

Ewa Kramek
Osoba prowadząca
Przedszkolowo.pl logo